COSMOS-undersökningen

Syftet med denna uppföljningsundersökning är att utreda om användning av mobiltelefon inverkar på hälsan. Målet är att undersöka om det elektromagnetiska fält som beror på användning av mobiltelefon har något samband med neurologiska sjukdomar (bl.a. MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom), circulationsstörningar i hjärnan, symptom (huvudvärk, sömnstörningar, affektiva störningar och ringande i öronen) samt tumörer i huvudregionen. Undersökningen görs på initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO), och motsvarande undersökningar görs också i Sverige, Danmark, Holland och Storbritannien.

Endast forskarna har tillgång till undersökningsmaterialet, och uppgifterna i enkäterna och om deltagarnas sjukdomar överlämnas inte till andra (t.ex. teleoperatörer och utomstående finansiärer). Datamaterialet behandlas och resultaten publiceras oberoende av finansiärerna.

Undersökningen utggjorde en del av projektet WIRECOM (Wireless Communication Devices and Human Health) och finansieras av Utvecklingcentralen för teknologi och innovationer (Tekes), och financieringen deltar även Nokia, Telia, Elisa och Mobile Manufacturers Forum. Undersökningen finansieras därtill av Yrjö Jahnssons stiftelse och Valtion tutkimusrahoitus.

Deltagarna i undersökningen bestådde av personer i åldern 18–69 år som slumpmässigt utvalts ur TeliaSoneras och Elisas kundregister över privatkunder. Ungefär 100 000 personer ombeds delta i undersökningen under åren 2009–2011. Syftet är att följa med deras sjukdomar i åtminstone tio år.

För att kunna delta i undersökningen ska de ombedda personerna returnera en ifylld och undertecknad samtyckesblankett till oss. Med blanketten ger deltagarna dels mobiltelefonoperatörerna tillstånd att överlämna uppgifter om hans/hennes användning av mobiltelefon till forskarna, dels forskarna tillstånd att insamla uppgifter ur hälsovårdsregister och patientjournaler. Deltagarna bör dessutom fylla i ett frågeformulär antingen på papper eller elektroniskt.

Alla insamlade uppgifter är konfidentiella. De som deltar i undersökningen kan när som helst återkalla sitt deltagande utan att ange någon orsak.